بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین...

   می نشینم  
   در کور سوی کوچه ی تنهایی …

 
  روزها به صبر ،
   شب ها به انتظار
،
   گذر زمان،

   گذر عمر،
   گفتند چون می گذرد غمی نیست
...
   گذشت
، اما با غم
   گفتند این نیز بگذرد
...
   گذشت
،
   اما سخت
   حال چه کنم
!
   به چه شوقی
،
   به چه امیدی
،
   گذ
رعمر را تماشا کنم ؛
 
  در انتهای کوچه ی تنهایی ...

 

/ 0 نظر / 28 بازدید